Avoin Ekosysteemi
Info

Kohti avointa toimitusympäristöjohtamista

Mistä kaikkia alkoi?

Tämän päivän kuluttaja haluaa enemmän. Enemmän arvoa, enemmän palvelua, enemmän laatua, enemmän informaatiota ja enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa - vaikka nämä mahdollisuudet jätettäisiin käyttämättä. Valinta on kuluttajan. Postmodernin aikakauden ihmisen arvot ovat dramaattisesti erilaiset ja monimuotoisemmat mitä tähän mennessä olemme tottuneet ajattelemaan.

Tulevaisuuden skenaariot ennustavat liiketoimintaympäristössä tapahtuvan suuria muutoksia, joihin sopeutuminen edellyttää radikaalia liiketoiminta-ajattelun ja -paradigman kehittymistä. Monimuotoiset asiakkaat luovat kompleksisen liiketoimintahaasteen, johon nykypäivän liiketoimintamallit ja -logiikka eivät pysty tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti vastaamaan. Samaan aikaan digitalisaation mahdollisuuksia ei ole vielä täysin ymmärretty tai hyödynnetty. Monimuotoisuudesta on sanottu, että sen tulee vastata ympäristön monimuotoisuutta. Nämä haasteet voidaan kuitenkin nähdä ainutlaatuisena mahdollisuutena toteuttaa liiketoimintaa täysin uudella tavalla.

Edellä kuvatut muutosajurit ovat keskeisesti vaikuttaneet tämän ekosysteemialoitteen syntymiseen. Suomalaiset edelläkävijäyritykset päätyivät toisistaan tietämättä johtopäätelmään, että uudelle asiakaskeskeiselle liiketoiminta-ajattelulle on suuri tarve. Esiselvitysten perusteella yritysten verkottumiselle oli tunnistettavissa realistisia edellytyksiä, mutta sen sijaan haasteeksi näytti muotoutuvan aihepiiriä käsittelevän tutkimuksen vähäisyys ja käsitteiden jäsentymättömyys. Ei ollut olemassa yhteistä kieltä, jonka avulla olisi voinut selittää mistä on kysymys tai miten asiaa voisi kuvailla. Uutta ymmärrystä etsittiin erilaisista teoreettisista viitekehyksistä kuten mm. organisaatioteoriasta, logistiikasta, suorituskyvyn mittaamisesta, prosessiajattelusta, asiakasorientaatiosta ja holistisesta systeemiajattelusta, mutta tyydyttäviä vastauksia ei tunnistettu. Syntyi johtopäätös; liiketoiminnan radikaalille innovoinnille ja konstruktiiviselle tutkimukselle oli olemassa perustellusti tarve, aivan kuten edelläkävijäyritykset olivat aiemmin tunnistaneet. Yritysten ja samalla tavoin avointa ekosysteemiä hahmottavien toimijoiden verkottuminen sai uutta vauhtia ja suuntaviivoja. Samanaikaisesti avoimen ekosysteemin konstruoiminen käynnistyi ensimmäisellä ja edelleen työn alla olevalla tutkimuksella; Towards Supply Space Management and Open Digital Ecosystem.

Tutkimuksessa määritellään ja konstruoidaan organisaatioteorian viitekehyksessä toimitusketjun ja arvoverkostojen kehittymistä kohti tulevaisuuden asiakaskeskeistä toimitusympäristöä ja toimitusympäristöjohtamista: Digitaaliset alustat ja suljetut monenkeskisiä liiketoimintasuhteita kehittävät arvoverkostot nähdään vastoin vallitsevaa platform mainstream -ajattelua vasta yhtenä välivaiheena ennen lopullista kuluttajien luomaa arvovallankumousta, jonka katsotaan myös kytkeytyvän erityistä asiakaskeskeisyyttä tavoittelevan merkitystalouden esiinmarssiin.