Avoin Ekosysteemi
Info

Ruoan Arvoverkon Digitalisaatio

Kuluttajaohjautuva alkutuotanto tekoälyaikana

Projekti luo uuden liiketoimintatavan kaupan, teollisuuden, alkutuotannon, logistiikan ja kuluttajan (elintarvikeverkosto) välillä yli organisaatiorajojen, jossa digitalisaatio mahdollistaa tiedon jakamisen ja tekoäly sen tehokkaan hyödyntämisen.

Teollinen internet muuttaa arvoketjua ja rakenteita sekä integroi arvoketjun tavaravirran ja tiedon. Lähestymistapa on muutettava yrityskeskeisestä - verkostokeskeiseksi ajatteluksi yli toimiala-, organisaatiorajojen, ”toimitusketjusta - toimitusverkoksi”. Toimitusverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena - virtuaalivarastona. Virtuaalivarasto on alkutuotannosta kuluttajaan ulottuva osuus, jota tarkastellaan tavara-, raha- ja tietovirtana, joka on synkronoitu kuluttajan ostopäätökseen. Datan älykäs kerääminen kaupan, teollisuuden, logistiikan ja alkutuotannon prosesseista sekä jalostaminen digitaaliseen muotoon, joka mahdollistaa uudenlaiset palvelukonseptit ovat disruptio.

Kuluttaja johtaa muutosta, elintarvikeverkoston on sopeuduttava kuluttajien monikanavaiseen käyttäytymiseen. Logistiikka on rajoittava tekijä tässä kehityksessä. Logistiikka ei ole kehittynyt samassa suhteessa kuluttajille tarjottavien uusien palvelumallien kanssa. Tarjonta kasvaa ja monipuolistuu, tuotannon sarjapituudet lyhenevät sekä tuotenimikkeiden määrä kasvaa. Logistiikkaa on kehitettävä modulaariseen muotoon.

Kuluttajaohjautuva virtuaalivarastomalli mahdollistaa uusien palveluinnovaatioiden kehittämisen. Perustana on reaaliaikaisen tiedon jakaminen osapuolten välillä. Avoin reaaliaikainen tieto mahdollistaa osapuolten keskittymisen ydinosaamiseensa osana verkostokokonaisuutta. Uuden liiketoimintatavan omaksuminen johtaa siihen, että asiakastarpeesta ja palvelulaadusta tulee yrityksen keskeisimmät arvot.

Alkutuotannon liitäminen kiinteästi osaksi virtuaalivarastoajattelua mahdollistaa modulaarisen alkutuotannon kytkeytymisen aidosti kuluttajaan. Kuluttajaluottamuksen merkitys on korostunut varsinkin elintarviketuotannossa. Elintarvikeverkoston läpinäkyvyys ja vastuullisuuden osoittaminen tulevat merkittäväksi kilpailutekijöiksi. Kuluttajan on mahdollista tarkastella läpinäkyvästi tuotetta sen alkulähteille mm. ravinnon, kasvuympäristön ja eläinterveyden kannalta.

Elintarvikeverkoston digitalisointi, läpinäkyvyys ja vastuullisuus on edellytys kuluttajaluottamukselle. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden osoittaminen on merkittävä kilpailutekijä. Näiden perusteiden kautta luodaan pohja merkittävälle kotimaiselle elintarvikeviennille.