Avoin Ekosysteemi
Info

Asiakaskeskeinen Jakeluympäristö

Uutta kannattavuutta toimitusympäristössä

Projektin tavoitteena on luoda Suomeen toimialat ylittävä avoin ekosysteemi, edistää teknologioiden ja liiketoimintamallien luomista sekä siihen liittyvää osaamista, sekä sitä kautta luoda vahva pohja viennille ja kansainvälistymiselle. Visiona on nähdä Suomi asiakaskeskeisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien edelläkävijänä ja menestyksekkäänä vientimaana vuonna 2025. Tämä visio on kunnianhimoinen ja vaatii toteutukseen täysin uudentyyppistä tutkimus-ja kehityspanosta.

Kuluttajatuotteiden arvoketjut ovat murroksessa. Alustatalous, verkkokaupan nousu sekä uudet logistiset teknologiat ovat murroksen ajureina ja samalla mahdollistavat uudet disruptiviiset liiketoimintamallit. Myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja koventunut kansainvälinen kilpailu edistävät muutosta. Digitalisaatio on mahdollistanut alustatalouden ja kuluttajien pääsyn alustoille. Asiakaskokemuksessa tuotteen ja palvelun toimitus valmistajalta eri reittejä kuluttajalle sujuvasti on keskeistä. Monimuotoisiin asiakastarpeisiin vastaaminen vaatii avoimuutta, joustavuutta sekä ketteryyttä tavalla, johon nykyiset suljetut ja määrämuotoiset mallit eivät enää pysty vastaamaan.

OPEN MODE -projekti pohjautuu visioon, jossa ekosysteemin ja alustatalouden myötä nykyinen arvoketjumalli katoaa, ja tilalle tulevat tehokkaat, älykkäät ja hajautetut reaaliaikaiset logistiset palvelut. Avoin data nähdään edellytyksenä tälle. Reaaliaikaista dataa käytetään ohjaamaan ja yhdistelemään resursseja yli organisaatio- ja toimialarajojen. Tämä uusi toimintamalli muuttaa koko välittäjäsektorin logiikan, sen yritysten rooleja ja tarvittavia kyvykkyyksiä. Avoimeen dataan pohjautuvassa ekosysteemissä yritykset voivat tuottaa aiempaa monimuotoisempaa arvoa kuluttajille kannattavasti ja luoda uutta liiketoimintaa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

Tutkimus keskittyy viiteen toisiinsa linkittyvään teemaan:

  • Ymmärrys tulevaisuuden toimintaympäristöstä
  • Ymmärrys kuluttajista jakeluekosysteemissä
  • Kuluttajakeskeiset jakeluratkaisut
  • Yhteistoimintamallit avoimessa jakeluekosysteemissä ja -alustoissa
  • Tiekartta kohti avointa kuluttajakeskeistä jakeluekosysteemiä

OPEN MODE -tutkimuksen tulokset tuottavat uutta tietoa siitä, miten yritykset voivat vastata kuluttajien muuttuviin tarpeisiin liittyen helppouteen, sujuvuuteen ja nopeuteen. Erityisenä näkökulmana on kuluttajille suuntautuvien ohuiden ja dynaamisten materiaalivirtojen edellyttämien kuljetusten organisointi. Tulokset syntetisoidaan tiekartaksi: Tiekartta kohti avointa kuluttajakeskeistä jakeluekosysteemiä. Tässä määritellään askeleet, reunaehdot ja edellytykset. Lisäksi tutkimuksessa linkitetään toimitusketjun hallinnan ja avoimen ekosysteemin konseptit.