Avoin Ekosysteemi
Info

Joustavaa ja Asiakaskeskeistä kuljettamista

Toimitusympäristöjohtamisen periaatteisiin nojautuvat kuljetusratkaisut.

Modulaarisuuden määritelmä on asettaa moduuli suunnittelun lähtökohdaksi. Moduulit puolestaan määritelmänsä mukaisesti ovat erillisiä yksiköitä, joita voidaan käyttää rakentamaan kompleksisempi kokonaisuus. Modulaarinen logistiikka on edellä mainittujen määritelmien mukainen logistinen ratkaisukonsepti. Modulaarinen logistiikka lähestyy toimitusketjun teknologista tasoa keskenään vaihtokelpoisten osien määritelmän kautta. Ratkaisussa valitaan suunnittelun lähtökohdaksi kuormayksiköt kuljetuskaluston sijaan. Ratkaisukonsepti käsittelee logistista prosessia joko paketti-, lava- tai kuormatila- tasolla lisäten joustavuutta merkittävästi toimitusketjussa. Ratkaisukonseptissa tarkastelun lähtökohtana on standardisoitu intermodaali kontti, joka tässä kontekstissa mielletään systeemiseksi moduuliksi.

Nykyinen maaliikennejärjestelmä on ajautunut loogisesti eri kehityssuuntaan intermodaalisesta ajattelusta painottaen mahdollisimman suurien massojen kuljettamista kerralla. Konttiyksikössä kulkeva kuorma vaatii purkutoimenpiteitä ja sisällön jakamista useaan eri kohteeseen, jonka jälkeen toimija valitsee kustannustehokkaimman tavan jakaa lähetyksen eteenpäin. Modulaarisen logistiikan ratkaisukonsepti haastaa perinteisen ajattelun väittämällä, että rakentaessa logistinen järjestelmä systemaattiseen tarkasteluun nojautuen voidaan holistisessa kokonaisuudessa saavuttaa aikaisempaa suurempi kustannustehokkuus.

Systemaattinen tarkastelu vaatii tarkastelutason nostamisen yksittäisestä kuljetustapahtumasta arvoketjutasolle, jolloin voidaan esittää kysymyksiä yksittäisen tapahtuman vaikutuksesta kokonaisuuteen. Korkeammalta tarkastelutasolta on mahdollista kiinnittää huomiota yksittäisen prosessin tehokkuuden sijasta systeemin kokonaistehokkuuteen ja sen synnyttämään arvoon. Toisaalta teknologinen kehitys mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja, jotka aiemmin ovat olleet kannattamattomia, mutta nyt luovat alustan uudelle kasvulle. Systemaattinen tarkastelu modulaarisessa logistiikassa nojautuu toimintaympäristöjohtamisen (supply space management) oppiin.