Avoin Ekosysteemi
Ekosysteemivisio

Liiketoimintaympäristö muuttuu!

Avoin ekosysteemi on yrityslähtöinen ja -vetoinen kansallinen hanke uuden asiakaskeskeisen liiketoiminta- ja arvonluontiympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena on yhdistää kaikki yritysten tarjoamat ja kuluttajille suunnatut palvelut yli toimialarajojen yhtenäiseksi holistiseksi palveluympäristöksi ja luoda yrityksille näin uusia liiketoimintamahdollisuuksia arvonluonnin maksimoimiseksi.

Hankkeen tehtävä on yhdistää yritysten liiketoimintaa asiakaslähtöisesti yli toimialarajojen. Käytännössä tämä toteutuu kysynnän ja tarjonnan yhdistävän välittäjäsektorin toiminnan monimuotoistumisena nykyisestä toimitusketjuajattelusta avoimeksi palveluympäristöksi digitalisaation ja modulaarisen logistiikan mahdollistamana.

Avoin ekosysteemi on avoimen informaation perusteella asiakkaita, toimijoita ja alustoja yhteen kytkevä virtuaalinen liiketoimintaympäristö, joka mahdollistaa välittäjäsektorin modulaarisen ja holistisen yhteistoiminnan uutta arvonluontia ja kustannustehokkuutta tuottaen.

Avoin Ekosysteemi on kuluttajaliiketoimintayritysten johtama kansallinen kehityshanke, missä luodaan uutta asiakaskeskeistä, toimialarajat ylittävää, liiketoimintaympäristöä lähellä kuluttajaa yhteistyössä
Business Finlandin kanssa.

Ekosysteemihankkeet

Asiakaskeskeistä tutkimusta ja kehitystä

Ekosysteemihankkeet mallintavat uutta liiketoimintaparadigmaa eri toimialoilla

Open Mode - Kuluttajajakelu

Tutkimus- ja kehityshanke tarkastelee uutta ruoan ja palveluiden jakeluympäristöä, sekä soveltaa uutta toimitusympäristöjohtamisen (Supply Space Management) paradigmaa jakelun ohjauksessa. Keskeinen osa hanketta on yritysten valmiuksien lisääminen uusien jakeluvaihtoehtojen ja palveluiden osalta kuluttajarajapinnassa.

Ruoan alkutuotanto

Ruoan alkutuotannon kehityshanke tarkastelee elintarviketuotannon kehitystä avoimen ekosysteemin perspektiivistä. Hankkeessa kehitetään avoimia toimintamalleja ja rajapintoja tuotetiedon siirtämiseksi kuluttajille sekä ruoan alkutuotannon digitalisoitumiseksi. Tulevaisuuden tuotanto nojaa voimakkaasti tekoälyyn ja modulaarisuuteen.

Kuluttajatieto - MyData

MyData-hanke luo valmiuksia asiakaslähtöiseen kuluttajatiedon hallintaan. Hankkeen tavoite on luoda kuluttajalle palveluympäristö, jossa oman tiedon käyttöön kuluttaja voi suoraan vaikuttaa sekä kanssaluoda haluamaansa sisältöä yhdessä palveluympäristön kanssa. Kuluttajatiedon rakentaminen yhdessä kuluttajien kanssa lisää palvelun tarjoajien ymmärrystä olemassa olevista ja jatkuvasti muodostuvista kuluttajaryhmistä sekä yksilöistä, jolloin palveluympäristö voi tarjota oikeanlaisia tuotteita vastatakseen kysyntään.

Digitaalinen Asuinympäristö

Asumisen kokonaisuus kehittää asuinympäristöä asiakaslähtöisesti avoimen ekosysteemin periaatteisiin tukeutuen. Elinympäristön muotoilu tuote-palveluhybridien toimituspisteeksi mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen toimitusympäristön kanssa ja luo uutta arvoa asumiselle. Asuinympäristön hyödyntäminen tuote-palveluhybridien jakelupisteenä joukkoistamisen periaatteiden mukaisesti avaa uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen vaikuttamiseen.

Vihreä autoilu

Autoilun kiertotaloushanke pyrkii vähentämään ajoneuvojen ympäristökuormaa ja lisäämään palvelutasoa henkilökohtaisen liikkumisen osalta. Kuluttajan henkilökohtaisen liikkumismuodon hyödyntäminen joukkoistetussa jakelussa ja kuljettamisessa mahdollistaa uusien jakelukanavien rakentamisen.

Hyvinvoinnin Palveluympäristö

Hankkeen tavoitteena on luoda terveys- ja hyvinvointipalveluiden palveluympäristö avoimen ekosysteemin periaatteisiin nojautuen. Väestön pääsy kattavaan toimitusympäristöön luo mahdollisuuden yksilön hyvinvoinnin lisäämiseen erityisesti haja-asutusalueilla, joissa yksi toimija ei voi tuottaa kaikkia tarvittavia palveluita.

Uutiset